Dzisiaj jest: 20.03.23. 
Historia klubu
Historia Konińskiego Klubu Szermierczego

Za początek powstania szermierki w Koninie uważa się marzec 1966 roku. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 6 powstała sekcja szermierki założona i prowadzona przez trenera Zenona Ryszewskiego, a finansowana przez Komitet Rodzicielski tejże szkoły. Celem sekcji, która w tym czasie skupiała około 120 uczniów, była popularyzacja i rozwój sportu szermierczego, czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, działaczy oraz organizowanie zawodów i imprez w szermierce. 1 maja 1968 r. sekcję przejął MKS „Zagłębie” w Koninie. Finansowany przez rozwijające się konińskie zakłady pracy, dawał możliwość szerszej działalności sportowej.

Narastający kryzys społeczno-gospodarczy kraju, który miał miejsce w 1980 r., nie ominął także sportu. Szermierka nie cieszyła się już takim zainteresowaniem. Wynikało to z braku wyszkolonej kadry trenerskiej, sprzętu i odpowiednio przygotowanej bazy treningowej.

Po zniesieniu stanu wojennego w lipcu 1983, w złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej klubu, obowiązki kierownicze zaczęła pełnić Edyta Ryszewska (wcześniej funkcje kierownicze pełnili: Leonard Rogacki, Wojciech Sucholaski, Tadeusz Macudziński i Jan Małecki). W listopadzie 1985 r. poprawiły się warunki - sekcja otrzymała na treningi dodatkową salkę szermierczą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W pierwszych latach zawodnicy szkoleni byli we florecie, szpadzie i szabli. Wkrótce jednak sekcja zaczęła specjalizować się w szabli. Szermierze coraz częściej myśleli też o utworzeniu własnego klubu.

7 listopada odbyło się zebranie założycielskie. Do Prezydium Założycieli KKSz powołano Ireneusza Mączkę, Grzegorza Gościńskiego, Zenona Hermana, Zdzisława Siwika, Edwarda Szymańskiego, Edytę Ryszewską, Tadeusza Pigułę. Wkrótce decyzją Wydziału Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej w Koninie z 28 listopada 1988 r. Koniński Klub Szermierczy wpisano do rejestru stowarzyszeń pod numerem 34 jako stowarzyszenie zarejestrowane, posiadające osobowość prawną. Nowo powołane Prezydium sprawowało powierzone mu funkcje do czasu zwołania w dniu 23 lutego 1989 r. Walnego Zgromadzenia.

Pierwszym prezesem wybrano entuzjastę sportu Ireneusza Mączkę, wojewodę konińskiego, wiceprezesem ds. sportowych - Grzegorza Gościńskiego, wicewojewodę konińskiego, a wiceprezesem ds. organizacyjnych - Pawła Oshnsorge. Funkcję sekretarza powierzono Zenonowi Hermanowi, skarbnikiem został Zdzisław Siwik, urzędującym kierownikiem Klubu - Edyta Ryszewska. Do zarządu weszli ponadto Izabela Sobczak, Barbara Szeflińska, Włodzimierz Słowiński. Komisję Rewizyjną tworzyli Wacław Świecki - przewodniczący oraz Edward Szymański i Stanisław Cieślak - nauczyciel wychowania fizycznego i wieloletni wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego TKKF. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Hanna Czarnecka, a członkami - Elżbieta Piguła i Paweł Pluciński.

W okresie kadencji z pracy w zarządzie zrezygnowali Grzegorz Gościński, Paweł Ohnsorge, Barbara Szeflińska, Wacław Świecki, Janis Chrisochoidis. Na ich miejsce przyjęto Tadeusza Pigułę (od 29.11.1990 r.), któremu powierzono funkcję wiceprezesa ds. sportowych, Mariana Działaka (od 25.10.1990 r.) jako wiceprezesa ds. organizacyjnych i Zbigniewa Zagłobę (od 7.05.1992 r.) - przedstawiciela Przedsiębiorstwa „Unikon”, przeznaczającego na działalność KKSz znaczne subwencje. Zarząd zajmował się rozwiązywaniem bieżących problemów organizacyjnych oraz pozyskiwaniem środków finansowych na zakup sprzętu i wyjazdy na zawody sportowe. Konieczne stało się, bowiem urealnienie gospodarki wewnątrzklubowej. 8 czerwca 1992 r. podczas nadzwyczajnego Zjazdu Klubu, zmieniono nazwę na KKSz - „Unikon”, wprowadzając stosowne poprawki w statucie.

Rok wcześniej zarząd PZSz powierzył KKSz organizację ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego juniorów w szabli, który wszedł na stałe do kalendarza imprez PZSz. Kolejny turniej ogólnopolski, tym razem w kategorii seniorów, zainaugurowano w 1993 r. Był to Memoriał im. Zenona Ryszewskiego, długoletniego trenera konińskich i polskich szablistów. Memoriałowi temu od 1995 r. nadano rangę Pucharu Polski.

Dzięki przychylności władz miasta i dyrektora MOSiR - Jerzego Tylkowskiego, pozyskano pomieszczenia na siedzibę KKSz, a zawodnicy rozpoczęli treningi w hali sportowej MOSiR (dawniej Domu Kultury).

W listopadzie 1996 r. odstąpiono od drugiego członu nazwy klubu i zmieniono statut. Tego roku, dzięki staraniom Tadeusza. Piguły, PZSz przyznał KKSz organizację trzeciego już z kolei ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego, tym razem do lat 20.

w listopadzie 1997 r. do zarządu dokooptowano Danutę Plucińską z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Koninie. Funkcję prezesa powierzono Tomaszowi Garbaciakowi, który pełnił ją od 1998 r. do listopada 2004 roku.

Od grudnia 1997 r. ruszyła budowa Pawilonu Sportowo-Szermierczego, zaprojektowanego przez architekta Jacka Wojciechowskiego. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w maju 1999 roku.

Wśród klubów prowadzących sekcje szermiercze w latach 1997-2004 Koniński Klub Szermierczy uplasował się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby zdobytych medali na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, tuż za AZS AWF Gdańsk i AZS AWF Warszawa, a w 2005 r. w klasyfikacji, z udziałem sześćdziesięciu klubów, w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży w szermierce okazał się niepokonany wyprzedzając akademickie kluby z Warszawy i Gdańska.

W trosce o wychowanie nie tylko medalistów, ale też wartościowych ludzi, członkowie zarządu i trenerzy współpracowali z dyrekcjami konińskich szkół podstawowych (nr 4, 6, 7, 9, 15), w Starym Mieście, Brzeźnie, Gimnazjum nr 6, Szkołą Mistrzostwa Sportowego tworząc w nich klasy szermiercze lub szkółki fechtunku. Żywe kontakty z gronem pedagogicznym sprzyjały rozwiązywaniu różnych problemów, między innymi natury wychowawczej.. Tradycją stały się też spotkania opłatkowe z udziałem zawodników i działaczy oraz trenerów, Od grudnia 1998 r. odbywały się uroczyste spotkania zawodników, trenerów i działaczy klubu z prezydentem miasta i sponsorami klubu oraz przedstawicielami mediów.

Liczba turniejów z udziałem zawodników z kraju i zagranicy systematycznie rosła. Działacze KKSz, a zwłaszcza Tadeusz. Piguła, aktywnie włączali się w organizację zawodów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Od 1997 r. do lutego 2002 r. trenerem koordynatorem w klubie był Arkadiusz Roszak. Kiedy objął kadrę narodową szabli kobiet, funkcję tę zaczął pełnić Dariusz Nowinowski.

W związku ze wzrostem zainteresowania szermierką z inicjatywy Tadeusza Piguły we wrześniu 2002 r. utworzono przy Konińskim Klubie Szermierczym w Koninie Ośrodek Sportowy Młodzieży Polskiego Związku Szermierczego. Kierownictwo ośrodka objął Tomasz Piguła.

16 listopada 2004 r. w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego nowy zarząd funkcję prezesa powierzył Ryszardowi Nawrockiemu, wiceprezesem ds. organizacyjnych został Marian Działak, a wiceprezesem ds. sportowych wybrano Tadeusza Pigułę. W zarządzie zasiadali ponadto: Bogdan Tomczak, Jerzy Tylkowski, Zbigniew Zagłoba - skarbnik, Janina Małek, Danuta Plucińska - sekretarz, Tomasz Sękowski, Roman Kraszewski, Henryk Kamiński, Stanisław Jarecki, Marek Sobański.


--------------------------------------------------------------
Przy opracowywaniu w/w tekstu wykorzystano książkę p. Macieja Łuczaka pt. „Od Szkolnego Klubu Sportowego do Konińskiego Klubu Szermierczego w latach 1966-2006”, wydaną w Koninie w 2006 roku.
--------------------------------------------------------------

W dniu 12 czerwca 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Konińskiego Klubu Szermierczego dokonało zmian w składzie Zarządu. Dotychczasowi członkowie zarządu złożyli rezygnację ze względu na ustawowy zakaz łączenia funkcji w samorządach i klubach sportowych prowadzących działalność gospodarczą.

Do składu Zarządu zostali powołani:

Krzysztof Wiatrowski - Prezes
Marek Sobański - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Arkadiusz Roszak - Wiceprezes ds. sportowych
Józef Tomczak - Skarbnik
Zbigniew Zagłoba - Sekretarz
Tadeusz Tyrański - Członek
Antoni Tyczka - Członek
Roman Karaszewski - Członek

--------------------------------------------------------------

W dniu 22 czerwca 2011 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Konińskiego Klubu Szermierczego dokonało zmian w składzie Zarządu.

Do składu Zarządu zostali powołani:

Tadeusz Tylak - Prezes
Marek Sobański - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Tomasz Piguła - Wiceprezes ds. sportowych
Maciej Tomczak - Skarbnik
Zbigniew Zagłoba - Sekretarz
Antoni Tyczka - Członek
Dariusz Nowinowski - Członek

---------------------------------------------------------------
W dniu 17.06.2015 na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Konińskiego Klubu Szermierczego wybrało nowe władze Klubu na kadencję 2015-2019.


Zarząd Klubu:

1. Tadeusz Tylak – Prezes
2. Tomasz Piguła – Wiceprezes ds. sportowych
3. Nowinowski Dariusz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Zbigniew Zagłoba – Sekretarz
5. Maciej Tomczak – Skarbnik
6. Antoni Tyczka – Członek
7. Katarzyna Janke – Członek


Komisja Rewizyjna:

1. Józef Bogdan Tomczak – Przewodniczący
2. Arkadiusz Roszak – Członek
3. Andrzej Wysocki – Członek


Sąd Koleżeński:

1. Tomasz Tylkowski - Przewodniczący
2. Patryk Pałasz - Członek
3. Katarzyna Piguła-Radoch - Członek

*************************************************************************
W dniu 15.10.2019 na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Konińskiego Klubu Szermierczego wybrało nowe władze Klubu na kadencję 2019-2023.


Zarząd Klubu:

1. Tadeusz Tylak – Prezes
2. Tomasz Piguła – Wiceprezes ds. sportowych
3. Nowinowski Dariusz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
4. Zbigniew Zagłoba – Sekretarz
5. Maciej Tomczak – Skarbnik
6. Antoni Tyczka – Członek
7. Katarzyna Janke – Członek
8. Henryk Kuśmirek - Członek


Komisja Rewizyjna:

1. Józef Bogdan Tomczak – Przewodniczący
2. Arkadiusz Roszak – Członek
3. Andrzej Wysocki – Członek


Sąd Koleżeński:

1. Patryk Pałasz - Przewodniczący
2. Tomasz Tylkowski - Członek
3. Katarzyna Piguła-Radoch - Członek© KKSz Konin

Admin WebArt Design